שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

הטענת מכשיר שמיעה בגרמא

הרב מנחם פרל

אמונת עיתך

, ניסן תשפ"ב

ראשי פרקים

שאלה

ראיתי שכתבתם על האישור למכשיר השמיעה שרכשתי, שמותר להטעינו בגרמא בשבת, היינו לחבר את המטען לשעון שבת בשעה שהוא מנותק מזרם חשמלי ונמצא בשקע, ולהוציאו מהמטען כאשר שוב זרם החשמל הופסק.

1) עד כמה ההיתר הזה 'חלק'?

2) לפי ההיתר, אני מדייק ממנו שבחג אין צורך בזה, כי גרמא מותרת בחג.

3) כאשר מדובר באדם שאינו מרכיב את המכשיר ברצף, אלא לסירוגין לפי הרצון והצורך שלו, האם גם אז מותר?

4) האם ההיתר מותנה בכך שלפני שבת המכשיר יהיה מוטען במלואו?

5) האם ההיתר מתייחס גם למכשירי שמיעה שהמטען שלהם הוא גם נרתיק הטענה?

תשובה

1) הטענה בשבת – הטענת מכשיר שמיעה נעשית באמצעות חיבורו למטען המחובר לחשמל. ממילא היא פעולה האסורה בשבת, ככל סגירת מעגל חשמלי אחר. מקור או תוקף איסורה שנוי במחלוקת הפוסקים: אם הוא מדאורייתא, מדין 'בונה'[1] או 'מכה בפטיש',[2] או מדרבנן, מדין 'מוליד'[3] או 'עובדין דחול'.[4]

2) הטענה באמצעות שעון שבת – חיבור המטען לשעון שבת, וחיבור מכשיר השמיעה אליו בשעה שהמטען מנותק מזרם חשמלי, והוצאת המכשיר מהמטען בשעה שהמטען מנותק מהחשמל – מוגדרים כגרמא. זאת משום שהאדם ביצע פעולה מכנית בלבד, ושעון השבת הוא זה שהשלים את הפעולה להיותה חשמלית יעילה.[5]

3) גרמא – גרמא אסורה בשבת למעשה, מדרבנן.[6]

4) גרמא לצורך כבוד הבריות – נאמר בגמרא (ברכות יט ע"א): 'גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה'. אומנם הוא ב'שב ואל תעשה' ביחס לאיסורי תורה[7] ולא ב'קום ועשה' כנידוננו, אך ביחס לאיסורי דרבנן מותר גם ב'קום ועשה'.[8] גם אדם הזקוק למכשיר שמיעה, שבלעדיו התקשורת שלו עם הסביבה לקויה עד כדי פגיעה בכבודו, רשאי להטעין את המכשיר בגרמא, שכאמור איסורה מדרבנן, במקום הצורך.

5) משתמש לסירוגין – אדם המשתמש במכשיר שמיעה רק לעיתים, ומסתדר טוב גם בלעדיו, ראוי שלא ישתמש בהיתר זה, כיוון שמסתבר שהטעם של 'כבוד הבריות' לא מתייחס אליו באופן מלא.

6) הטענה לפני שבת – אף על פי שמצוות ההכנה לשבת מתייחסת לכבוד ולעונג ולא למניעת אילוץ מלאכה בהיתרים שונים, יש צורך לעשות ככל האפשר לפני שבת על מנת שלא לחלל אותה אף בהיתר[9]. על כן נכון להטעין את המכשיר באופן מלא לפני שבת, על מנת לצמצם את הצורך בהטענה ככל הניתן במהלכה. אורך חיי סוללה נטענת הוא 8–15 שעות, כך שאם הסוללה מלאה, לפחות בשבתות הקיץ, ייתכן שהיא תספיק עד לאחר תפילת מוסף. על אף הנכתב בראשית הסעיף, אין חובה לרכוש מכשיר שמיעה עם סוללה רגילה.

7) סוללה רגילה – מכשירי שמיעה המוזנים מסוללה חשמלית רגילה [לא נטענת] מספיקים בדר"כ ל-5–8 ימים. מבחינת שמירת השבת, הם טובים יותר.

8) גרמא ביו"ט – אף שגרמא קלה ביו"ט מבשבת, אין היתרה גורף.[10] במקרה דנן אין כל נפ"מ בין שבת ליו"ט.

9) נרתיק הטענה – נרתיק הטענה מכיל סוללה פנימית נטענת, כך שגם ללא חיבור לחשמל מתבצעת הטענה. במכשיר כזה, לא יועיל חיבורו לשעון שבת, מאחר שגם בזמן שהשעון מנותק מרשת החשמל תתבצע הטענה עם הנחת האוזניות במקומן.


[1].    חזו"א, או"ח נ סי' ט.

[2].    חזו"א שם; מנחת אשר א, סי' לא.

[3].    בית יצחק במפתחות חלק יו"ד סי' לא; מנחת שלמה א, סי' ט; מנחת יצחק ב, סי' קיב; יביע אומר ט, סי' קח, קפה; וראה ציץ אליעזר א, סי' כ, פ"ו ס"ק יב; ועוד.

[4].    שיח נחום או"ח סי' כה.

[5].    שמירת שבת כהלכתה, פרק יג סעי' כח.

[6].    ראה רמ"א סי' שלד סעי' כב; ילקו"י שבת ה, גרמא בשבת טז.

[7].    רש"י ברכות כ ע"א ד"ה שב.

[8].    ראה למשל טלטול מוקצה מפני כבוד הבריות שו"ע או"ח סי' שיב סעי' א; משנ"ב סי' יג ס"ק טו, בנוגע להסרת טלית קטן פסולה בשבת; התעוררות תשובה ב, סי' קס, בעניין טלטול ממחטת אף; אורחות שבת טו, סי' סד ובהערה צד בנוגע להסרת סבון אסלה שצובע את המים בשבת, ועוד.

[9].    משנ"ב של, א.

[10].  ראה שו"ע, או"ח סי' תקיד סעי' ג; ובמשנ"ב לשו"ע שם, ס"ק כ; וכן בילקו"י מועדים 'שלא לכבות ביו"ט' סעי' ז-ט.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת