שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

בישול ביום טוב

הרב שי סימנובסקי

ראשי פרקים

אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד, לצורך החג מותר לבשל ולאפות אך להיתר זה סייגים רבים, וראוי לחדד את הלכות השימוש במכשירי החשמל בחגים.

1. שימוש במים חמים שחוממו בדוד חשמל ושמש

מותר לחמם מים ביום טוב לרחיצת פניו ידיו ורגליו. מכיוון שכעיקרון הותרה הבערת אש לצורך אוכל נפש (כיום – לא מאש חדשה אלא העברה מאש קיימת) הותרה גם לשאר צורכי האדם ואולם חכמים אסרו את רחיצת כל הגוף וממילא אסור לחמם מים ביום טוב לשם כך. כיום, המים מתחממים בדוד ואין לנו שליטה בכמות, לכן למעשה:

  • בדוד חשמל – מותר להשתמש במים חמים שחוממו בו לפני החג– למרות שהמים שיכנסו לדוד במקומם יתחממו.
  • בדוד שמש מותר להשתמש, אפילו שהמים התחממו ביום טוב.
  • מותר לחמם מים בחג בדוד חשמל באמצעות שעון שבת לצרכים המותרים.

2. הדלקת אש בכיריים ביום טוב

הבערת אש (כיום – לא מאש חדשה אלא העברה מאש קיימת) לצורך בישול ולצורכי החג, מותרת, אך יש הבדלים הלכתיים לפי סוג הכיריים:

  • גז – בכיריים החדישים, ישנו שסתום בטיחות שמנתק את זרם הגז כשהאש נכבית, כדי למנוע דליפה. השסתום מופעל באמצעות זרם חשמלי שנוצר כתוצאה מחום האש הנדלקת. מכיוון שזרם זה נוצר בגרמא ולמעשה הוא נועד רק לשמור את הצינור פתוח, מותר להדליק את הכיריים ללא חשש.
  • כיריים קרמיות – כיריים הפועלות באמצעות גופי חימום חשמליים. כדי לבשל בהם ביום טוב:

א. יש להפעיל את הכיריים מבעוד יום (או באמצעות שעון שבת).

ב. יש לוודא שניתן לכוון את דרגת החום מבעוד יום.

ג. כיבוי הכיריים ע"י שעון שבת (או בצאת החג).

  • כיריים מסוג "אינדוקציה" – כיריים אלו מופעלות רק עם הנחת הסיר מעל הסליל האלקטרו-מגנטי ויצירת שדה מגנטי. אין פתרון הלכ-טכני ואסור להשתמש בכיריים אלו ביו"ט.

3. כיבוי אש בכיריים ביו"ט

בשונה מהבערה שהותרה לצורך אוכל נפש – כיבוי האש לא הותר, מכיוון שאינו צורך ישיר להכנת המאכל, שכן, ניתן להוריד את הסיר מן האש גם בלא לכבותה. אמנם, מותר להנמיך את האש לצורך התבשיל שלא יישרף, אם לא ניתן להעביר את התבשיל לכירה אחרת. בכיריים המצויות בבתים יש צורך גדול בכיבוי האש לאחר השימוש בה, לשם כך, יש למצוא דרך מתאימה על פי ההלכה. ביחס לשאלה העקרונית האם ניתן לגרום לכיבוי ביום טוב לכתחילה, נחלקו בכך אחרוני הפוסקים. זהו דרוג האפשרויות על פי סדר עדיפות הלכתי:

א. שימוש בקוצב גז ("חגז") – אמצעי מכני ובו טיימר הקוצב את זמן הבישול כשבסופו, שסתום קפיצי מנתק את זרימת הגז לכיריים בדרך בטוחה. ניתן לכוונו ביום טוב.

ב. חימום סיר מים על האש עד שתכבה עם גלישת המים. יש להשתמש במים שחוממו.

ג. סגירת ברז הגז הראשי – אפשרות זו שנויה במחלוקת והותרה ע"י מיעוט מהפוסקים.

4.  שימוש בחשמל ובשעון שבת ביום טוב

הפעלת מכשירי חשמל ביום טוב (וכן ניתוקם) אסורה כבשבת. ואולם, מותר להשתמש בשעון שבת על מנת להפעיל מכשירי חשמל שפעולתם הותרה ביום טוב דהיינו לצורכי בישול, תאורה וחימום (ומסתבר שדין קירור כדין חימום) לכן:

  • מותר ביום טוב להקדים את זמן ההדלקה בשעון שבת כדי שהתאורה או המזגן יידלקו מוקדם יותר., וכן להוסיף שעות חדשות להדלקת המכשיר.
  • בענין הקדמת כיבוי מכשירי חשמל על ידי שעון שבת נחלקו אחרוני הפוסקים – בספר שמירת שבת כהלכתה אסר ובשו"ת ציץ אליעזר התיר לעשות כן לכתחילה.
  • מותר להוסיף ביום טוב מים קרים למיחם חשמלי בתנאי שפעולה זו לא תגרום להדלקת נורה בגוף המיחם.
  • מכשירי חשמל שמותר להשתמש בהם ביום טוב כמו מיחם, פלטה ומנורת חשמל מותרים בטלטול, ואין בהם איסור מוקצה (למרות שדין מוקצה נוהג ביו"ט).

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת