שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבת

הרב מנחם פרל

ראשי פרקים

שאלה

במלון ששהיתי בו בשבת האחרונה התקלקלה מעלית השבת, והגיע טכנאי לתקנה. האם היה מותר להשתמש במעלית זו במהלך השבת?

תשובה

שנינו (תרומות פ"ב מ"ג):

המטביל כלים בשבת… המעשר והמבשל בשבת: שוגג – יאכל, מזיד – לא יאכל. הנוטע בשבת: שוגג – יקיים, מזיד – יעקור.

חז"ל אסרו להשתמש בתוצאה שנוצרה בשבת באיסור, בין איסורה מהתורה (המבשל) ובין איסורה מדברי חכמים (המטביל והמעשר). כך פסק גם ה'שלחן ערוך'.[1] דין זה נקרא 'מעשה שבת'.

אם האיסור נעשה בשוגג – ההנאה ממנו אסורה עד מוצאי שבת, בין למי שעשה את האיסור ובין לאנשים אחרים. לעומת זאת, אם האיסור נעשה במזיד – לאחרים מותר ליהנות ממנו בצאת שבת, ולאותו אדם אסור ליהנות ממנו לעולם. ה'כתב סופר'[2] חידש שדין זה אמור דווקא כאשר נעשה באקראי לצורך אחרים, אך מסעדה הרגילה לבשל בשבת באופן קבוע ומובנה – תבשיליה שבושלו בשבת אסורים לעולם על אורחיה, שכן כאשר הדבר נעשה באופן קבוע ומובנה, גם ה'אחרים' נידונים כדין האדם עצמו, וחל גם עליהם איסור התקף לעולם. דעתו זו של ה'כתב סופר' התקבלה בעולם ההלכה.[3]

אומנם לדעת הרצ"פ פרנק[4] אף לדברי ה'כתב סופר' השימוש ייאסר רק אם חילול השבת נעשה בידיעתו וברצונו של המשתמש, עכ"ז מדיניות מכון צומת היא להתנות את אישור השבת למעליות במקומות ציבוריים כבתי מלון בכך שהמעליות לא יתוקנו בשבת, ובמידה ויתוקנו – יישלל אישור השבת עד לפעולת טכנאי יסודית שתייתר את התיקון שנעשה בשבת. ומכל מקום באותה שבת, ודאי שאסור להשתמש במעלית אף לשיטת הרצ"פ פרנק.


[1].    שו"ע, או"ח סי' שיח סעי' א.

[2].    כתב סופר, או"ח סי' נ.

[3].    ילקוט יוסף, שבת ח"ה סי' שיח סעי' א, ו והערה עי"ש.

[4].    הר צבי, או"ח סי' קפ.

Wrong ACF value

מאמרים נוספים באותו נושא

שם מאמרמחברמקורתאריך פרסוםקישור
תכשיט שעליו מודפס כל התנ"ך
הפעלת מטאטא רובוטי בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךtest
מחליף חום במערכת סגורה לחימום מיםהרב מנשה צימרמןאמונת עיתיךתמוז תשפ"ב
כוונת השלכה לאקדחהרב שי סימינובסקי
צמיד חכם בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךמרחשון תשע"ז
קיפול והרכבת קלנועית שבת Shabbattoהרב הראל דביראמונת עיתיךניסן תשפ"ב
הדלקת גז ביום טוב בכיריים חדישותהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךתשרי תשע"ד
שימוש במעלית שבת שתוקנה בשבתהרב מנחם פרלאמונת עיתיךשבט תשפ"ב
צבירת אנרגיה סולרית להפעלה חשמלית בשבתהרב ישראל רוזןאמונת עיתיךניסן תשע"ג
גדרי החשמלהרב יעקב אריאלתחומיןתשפ"א

פרויקט דיגיטציה ומיון של תחומין

אודות תחומין

הצטרפו לחווית צומת