שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

מד מים דיגיטלי

אישור צומת למדי מים דיגיטליים מעיד ניתן להשתמש בהם במהלך שבת באופן שתימנע פעילות חשמלית כתוצאה משימוש שגרתי בברזי המים בדירה.   כאשר מוחלף מד המים המכני ע"י הרשות המקומית במד מים דיגיטלי – יש לוודא שמותקן מד מים מאושר לשימוש בשבת ע"י מכון מוסמך.  חשוב להדגיש כי כל משק בית זכאי להתקנת מד מים מאושר לשבת ללא תוספת עלות

מותג
Category Filter בחירת מותג
חיפוש דגם
מותג
דגם
תיאור
אישור
תוקף אישור
חותמת
לרכישה*
Brand Logo
IP68
0.5 צול עד 4 צול
Approved
חותמת
Brand Logo
משדר RTU
Approved
חותמת
Brand Logo
dialog 3g ros
Approved
חותמת
Brand Logo
UNIVERSAL XTR LR
יחידת שידור עבור מד מים
Approved
חותמת
Brand Logo
SONATA 3G/LR
Approved
חותמת
הצג דגמים נוספים

העקרונות ההלכטכניים

רקע הלכטכני

מד מים הוא מכשיר המצוי בכל בית מודרני, אשר ייעודו לעקוב אחר צריכת המים, לצורך גביית התשלום לספק המים. בעבר פעלו בבתים בישראל אך ורק מדי מים אנלוגיים אשר לא הצריכו דיון הלכתי. אולם החל משנת תשס"ה (2005) נפוצו בישראל מדי מים דיגיטליים.

 

ישנם שני סוגים עיקריים של מדי מים דיגיטליים:

 

מד מים זיהוי נורה – נכון להיום, מד מים זה נפוץ מאוד בישראל. מד זה פועל על בסיס תשתית מכנית של גלגלי שיניים וגלגלי ספרות שמסתובבים על ידי המים. במקביל, אחת לכמה שניות נשלח פולס חשמלי, בין אם הייתה צריכת מים ובין אם לאו. כאשר בגלגל השיניים הושלם סיבוב שלם, המעיד על צריכת 100 ליטר, נסגר מעגל חשמלי על ידי מגנט שמחובר לגלגל השיניים, ואז הפולס זורם במעגל, ומביא לרישום בזיכרון הפנימי.

 

מד מים אולטראסוני – במד מים מסוג זה, גלי אולטרה סאונד נשלחים באופן רציף אל צנרת המים, משני מוקדים המרוחקים סנטימטרים ספורים זה מזה. גל אחד נשלח בכיוון זרימת המים, ומשנהו בכיוון הנגדי. כשאין זרימת מים כלל, שני הגלים המנוגדים שווים במהירותם, וההפרש ביניהם הוא אפס. כשיש זרימת מים, היא משפיעה על מהירות הגלים, וההפרש ביניהם מתורגם לכמות המים הזורמת בצינור באותו רגע.  המידע נקלט בשבב האלקטרוני, בין אם הייתה זרימה ובין אם לאו, וכך נוצר דיווח על צריכת המים.

 

הבעיה ההלכתית

בשני הסוגים של מדי המים הדיגיטליים, יש לצריכת המים השפעה על פעילותו החשמלית של מד המים – רישום הנתונים בכרטיס הבקרה הפנימי (ובחלק מהמקרים גם על צג), ושידורם למחשבי ספק המים.

 

אופני ההיתר ההלכתי

מדיניות מכון צומת היא להתיר עקרונית את השימוש במדי מים דיגיטליים, אך להתנות זאת בהתקיימות שני תנאים עקרוניים:

  1. מדי המים אינם מופעלים על ידי צריכה; זאת, הן במדידת המים והן בשידורם: מדידת צריכת המים נעשית ברציפות, וצריכת מים אינה מפעילה כל מערכת חשמלית; ואף השידור מתבצע לפי יחידות זמן קבועות בלבד, ללא כל קשר לצריכה. ניתן לאשר שידור מיידי במקרה של פיצוץ צינור מובהק.
  2. 2. הפעילות האלקטרונית של הצג מבוטלת או מוגבלת לכמות גדולה, או לכל הפחות – מושהית, זאת משום שאף שמדובר בשינוי זרם שאינו מכוון, שניתן להתיר, מכיוון שהדבר נראה ככתיבה, נכון להימנע ממנו לכתחילה, ובמיוחד כשמדובר במוצר שנעשה בו שימוש ודאי בכל שבת. יש לבחור באחת מכמה אפשרויות, בסדר עדיפות יורד: (א) הצג אינו פעיל בשבת, ואינו מציג את הצריכה ואת הספיקה. אפשר להציג ברכת שבת שלום. (ב) צג מכני, בדומה למוני המים הישנים. (ג) בדרך כלל הצג כבוי, והוא מופעל רק עם הרמת המכסה, וכבה עם כיסויו. בצג כזה, בשבת אין לפתוח או לסגור את המכסה. (ד) אפשרות פחות עדיפה הלכתית, אך מאושרת גם היא: צג המראה את הצריכה בכפולות של 100 ליטר ומעלה. כל תצוגה נוספת אינה פעילה.

להורדת דיון הלכתי מלא​

הסכמות נוספות