שים לב, זהו אתר סביבת פיתוח - zomet-dev.mycodix.com

אל תגרום לי להתעצבן! שבת היום…

 

עשייה הוא דאסור, גרמא שרי (מותר) | שבת דף קכ,א

"לא תעשה כל מלאכה" נכתב בתורה, לכן רק מלאכה הנעשית בשבת בידי אדם באופן ישיר, אסורה מן התורה. אולם חז"ל התירו לבצע מלאכה בשבת בעקיפין, רק במקום הפסד ממוני גדול. ביצוע מלאכה בעקיפין קרוי בשם 'גרמא', מלשון 'לגרום' לדבר מה לקרות במקום לעשותו.

במשנה מוזכר 'פטנט' לכיבוי שריפה בשבת: העמדת כלים מלאים מים בסמוך לשריפה. פוסקי דורנו הסכימו כי צורכי רפואה וביטחון שקולים ל'מקום הפסד' והתירו למענם הפעלת 'גרמא' בשבת.

כדי שפעולה תיחשב ל'גרמא' צריכים להתקיים 2 תנאים:

א. כשלוחצים על כפתור ה'גרמא' לא מתרחש דבר ולא מתחילה כל פעולת שרשרת. הפעלת השהיה אינה 'גרמא', מכיוון שברגע ההפעלה מתחילה פעולה חשמלית של ספירת זמן.

ב. גורם עצמאי בלתי תלוי, הפועל מאליו במחזוריות, יבצע את המלאכה שביצועה מותנה בפעולת האדם שקדם לה.

לתמצית
הדיון
ההלכתי

מושגי מפתח

סוגיות מפתח

המשכיות במלאכות בשבת

שיטות פסיקה נוספות

מוצרים בהם מיושם העיקרון

מקורות והרחבות

ספרי הלכה

 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89
 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89
 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89
 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89

ספרים ומאמרים

 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89
 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89
 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89
 • פתיחת שערי מחנות צה"ל בשבת ב'גרמא'
  הרב יצחק יוסף, כרך י״ג , עמודים 74-89

אנציקלופדיה תלמודית

גכגכ , שגכדגכ
עקרונות הלכטכניים נוספים:

ראשי פרקים

עקרונות הלכטכניים נוספים:
לתמצית הדיון ההלכתי